Học phần sẽ trang bị cho sinh viên:

- các công cụ toán học phổ biến dùng cho tín hiệu số bao gồm: phép chập, phép biến đổi Z, biến đổi Fourier, biến đổi Fourier rời rạc

- ứng dụng của các phép biến đổi trong việc phân tích tín hiệu và hệ thống xử lý tín hiệu số

- các phép biến đổi 2 chiều áp dụng trong xử lý ảnh.