Học phần này gồm 2 phần: phần Chỉnh trị sông và phần Kỹ Thuật Ven Bờ biển.
Phần 1: Chỉnh trị sông:
Các khái niệm cơ bản của động lực học sông (vận chuyển bùn cát, dòng thứ cấp, hình thái, diễn biến lòng sông…). Nội dung quy hoạch chỉnh trị sông tổng thể và cục bộ. Giải pháp chỉnh trị các đoạn sông cục bộ (uốn khúc gấp, chỉnh hướng dòng chảy, cửa lấy nước …)

Phần 2: Kỹ Thuật Ven Bờ Biển: Tổng quát về kỹ thuật ven bờ biển: sóng, gió và thủy động lực sóng, vận chuyển bùn cát và các giải pháp công trình và phi công trình bảo vệ bờ biển.