Giới thiệu học phần

Mô tả tóm tắt học phần:


Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về kiến trúc máy tính và vi xử lý: biểu diễn dữ liệu trong máy tính, chức năng và tổ chức của đơn vị điều khiển, đơn vị số học và logic, đơn vị bộ nhớ và các đơn vị vào-ra. Sinh viên được trang bị kiến thức về cấu trúc nâng cao về vi xử lý: thực hiện lệnh theo cơ chế đường ống, dự đoán lệnh rẽ nhánh, kiến trúc RISC, xử lý song song… 


Tài liệu tham khảo:

[1] Khoa CNTT, Bài giảng Kiến trúc máy tính, lưu hành nội bộ.

[2] William Stallings, Computer Organization and Architecture 8th Edition.